Tuyển dụng giáo viên

  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN
  • 11/07/2017 - Tin tức
  • BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TRƯỜNG CĐ NGHỀ VĂN LANG HÀ NỘI   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số: 186 /TB-CĐVL  Hà Nội, ngày 01  tháng  07  năm 2017 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN Trường CĐ nghề Văn Lang Hà…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ