Kế toán Trưởng

  • Kế toán Trưởng Hành chính sự nghiệp
  • 15/08/2015 - Kế toán , Kế toán Trưởng
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP  Căn cứ theo Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ban hành ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính -Bộ  Nội vụ về việc hướng dẫn các tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và…

  • đào tạo kế toán trưởng
  • Kế toán trưởng Doanh nghiệp
  • 15/08/2015 - Kế toán , Kế toán Trưởng
  • Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác về Kế toán tại các địa phương trên cả nước. Công ty CP Giáo Dục Việt Nam hợp tác cùng Học viện tài chính mở lớp đào tạo kế toán trưởng như sau: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HỌC PHÍ KHÓA…

nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ sư phạm ,học hướng dẫn viên du lịch ,văn thư lưu trữ